Izvješće o praćenju pripremljenosti Hrvatske za članstvo u EU

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 9. prosinca 2011. godine, nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Komisije u listopadu 2011. godine i suglasnosti Europskog parlamenta u prosincu 2011. godine te će, podložno njegovoj ratifikaciji u svim državama članicama, Hrvatska postati članicom Europske unije 1. srpnja 2013. godine. Hrvatska je tijekom pregovora preuzela niz obveza koje, ako nisu dogovorene posebne prijelazne odredbe, treba provesti najkasnije do dana pristupanja.

Zaključak je da Hrvatska općenito ispunjava obveze i zahtjeve koji proizlaze iz pristupnih pregovora u svim poglavljima. Osim toga, Hrvatska je pokazala svoju sposobnost pravovremenog ispunjavanja svih ostalih obveza prije pristupanja. Tamo gdje je to potrebno, jasni planovi rada su dostupni ili se bliže dovršenju za završetak preostalog posla, uključujući i borbu protiv korupcije, u narednim mjesecima.

Nadalje, Hrvatska je dovršila i deset prioritetnih mjera utvrđenih u Sveobuhvatnom izvješću o praćenju Europske komisije iz listopada 2012. godine. Zato je Komisija uvjerena da će 1. srpnja 2013. godine Hrvatska biti spremna za članstvo.

Donosimo nekoliko obveza i zahtjeva proizašlih iz izvješća o monitoringu.


Tržišno natjecanje

Postavljen je prioritet potpisivanja privatizacijskog ugovora za brodogradilište Brodosplit te poduzimanje potrebnih odluka kako bi se pronašlo održivo rješenje za brodogradilišta 3. Maj i Brodotrogir, u svrhu završetka restrukturiranja hrvatske brodogradnje. Hrvatska je dovršila ovu prioritetnu mjeru, i privatizacijski ugovor je potpisan 28. veljače 2013.

Hrvatska je također provela i ostale obveze i zahtjeve na području anti- trusta, koncentracija i državnih potpora. Njezino je zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, njezine su administrativne sposobnosti dostatne, a evidencija rezultata provedbe zadovoljavajuća. Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je u potpuno operativnom stanju i neovisna u svom radu.


Pravosuđe i temeljna prava

1) Nastaviti osiguravati učinkovitu provedbu strategije i akcijskog plana reforme pravosuđa

Nastavlja se provedba strategije i akcijskog plana reforme pravosuđa (2011. – 2015.). Zakonodavni okvir je dodatno unaprijeđen, posebnu u svrhu povećanja učinkovitosti pravosuđa. Nastavlja se i proces racionalizacije mreže sudova. Proračun za pravosuđe za 2013. godinu je nešto umanjen te iznosi oko 313 milijuna eura (2012.: 337 milijuna), što se smatra dovoljnim. Proračun za ulaganje u sudsku infrastrukturu uvećan je za 50 % te iznosi oko 8 milijuna eura.

2) Nastaviti jačati neovisnost, odgovornost, nepristranost i profesionalizam pravosuđa

Reformirano Državno sudbeno vijeće (DSV) i Državnoodvjetničko vijeće (DOV) nastavljaju funkcionirati neovisno. Oba tijela i dalje imenuju sudske dužnosnike na temelju transparentnih, jednoobraznih i objektivnih kriterija. Izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću, donesene u veljači 2013. godine, umanjuju predsjedniku i članovima Državnog sudbenog vijeća koji su suci obveze u obavljanju sudačke dužnosti za 75 %, odnosno 50 %. To predstavlja pozitivan korak u cilju jačanja sposobnosti DSV-a. Pravosudna akademija treba nastaviti obavljati dobar posao koji je do sada obavljala, a njezine aktivnosti i upravu trebaju podržati svi glavni dionici u pravosuđu.

3) Nastaviti unapređivati učinkovitost pravosuđa

Prioritetnom mjerom određeno je provođenje neposrednih i napredak u provedbi kratkoročnih mjera razrađenih u rujnu 2012. godine u svrhu jačanja učinkovitosti pravosuđa i smanjenja zaostataka sudskih predmeta. Hrvatska je ispunila ovu prioritetnu mjeru te provela žurne i kratkoročne mjere koje je Ministarstvo pravosuđa razradilo u rujnu 2012. godine u cilju povećanja učinkovitosti pravosuđa i smanjenja zaostataka sudskih predmeta.Tijekom 2012. godine, sudovi su općenito uspjeli riješiti više predmeta nego što su ih zaprimili.
Sljedeća prioritetna mjera bila je donošenje novoga ovršnog zakonodavstva kako bi se osigurala provedba sudskih odluka i smanjili zaostaci ovršnih predmeta. Hrvatska je provela i ovu prioritetnu mjeru, i već je primjetno smanjenje broja ovršnih spisa kojima se sudovi moraju baviti te poboljšanje stope rješavanja takvih predmeta. Ministarstvo pravosuđa nadogradilo je sustav ICMS u svrhu evidentiranja i izračunavanja stope povrata sredstava, što je ključni pokazatelj učinkovitosti ovršnog sustava.

4) Nastaviti poboljšavati rješavanje domaćih sudskih predmeta ratnih zločina

Kada je riječ o procesuiranju domaćih ratnih zločina, pokrenuta je jedna nova istraga, podignuto je šest optužnica te je izrečeno osam nepravomoćnih presuda. Utvrđen je novi popis prioritetnih nacionalnih i regionalnih predmeta u okviru strategije za rješavanje pitanja nekažnjavanja. Potrebni su daljnji napori s ciljem nepristranog rješavanja pitanja nekažnjavanja s posebnim naglaskom na pokretanje i ubrzavanje istraga.

5) Nastaviti osiguravati stalnu procjenu ostvarenja rezultata koji se temelje na učinkovitoj, djelotvornoj i nepristranoj istrazi, progonu i sudskim presudama u predmetima organiziranog kriminala i korupcije na svim razinama uključujući i korupciju na visokoj razini, te u osjetljivim sektorima kao što je javna nabava

Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala je prikladan. Stupanjem na snagu novoga Kaznenog zakona 1. siječnja 2013. godine, uvećane su kazne u mnogim područjima, koja uključuju kaznena djela korupcije. Procjena ostvarenja rezultata provedbe nastavlja se razvijati. Tijela za provedbu zakona i dalje su proaktivna, uključujući u predmetima korupcije na visokoj razini (npr. bivši gradonačelnici, bivši zamjenici ministra) i predmetima korupcije u ustanovama za provedbu zakona (nekoliko policijskih službenika). Razvojni koraci uključuju i prvostupanjsku presudu u predmetu protiv bivšeg premijera u studenom 2012. godine.

6) Nastaviti unapređivati dosadašnje rezultate jačanja preventivnih mjera u suzbijanju korupcije i sukoba interesa

Hrvatska je nastavila jačati svoj pravni okvir za sprječavanje korupcije i sukoba interesa, koji sada treba učinkovito provoditi. Hrvatska treba uložiti povećane napore kako bi uspostavila evidenciju o ostvarivanju značajnih rezultata u jačanju preventivnih mjera. Prioritetnu mjeru uspostave Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kako bi ono započelo s redovitim radom, Hrvatska je ispunila, kao i prioritetnu mjeru usvajanja novog zakona o pristupu informacijama, u cilju jačanja pravnog i administrativnog okvira na području pristupa informacijama.

7) Nastaviti jačati zaštitu manjina, uključujući i putem učinkovite provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM)

Nastavlja se provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM). Vezano za zapošljavanje manjina u državnoj upravi i pravosuđu u kontekstu opće niske razine zapošljavanja, u studenom 2012. godine, oko 3,4 % članova državne uprave bili su pripadnici nacionalnih manjina. Kao rezultat proaktivnijeg pristupa Vlade, postignut je cilj od 5 % kod novog zapošljavanja službenika granične policije. Pozdravlja se činjenica da Vlada i dalje osigurava provedbu ustavnih odredbi o korištenju ćiriličnog pisma u gradu Vukovaru, gdje Hrvati srpske nacionalnosti čine 38,5 % stanovništva.

8) Nastaviti rješavati neriješena pitanja povratka izbjeglica

Hrvatska se zajedno s drugim zemljama u regiji nastavlja uključivati u proces Sarajevske deklaracije. Odluka o konvalidaciji mirovinskih prava nastavlja se provoditi.

9) Nastaviti poboljšavati zaštitu ljudskih prava

Ljudska prava i dalje se općenito dobro poštuju. Pučki pravobranitelj i posebni pravobranitelji i dalje imaju važnu ulogu u zaštiti ljudskih prava. Hrvatska je dodatno razvila evidenciju svojih rezultata u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i zakonodavstva o zločinima iz mržnje. Intenzivirana je specijalizirana obuka policijskih službenika vezana za suzbijanje zločina iz mržnje. Nastavlja se i istraga i progon u predmetima zastrašivanja i nasilja nad novinarima.
Hrvatska je dovršila pravno usklađivanje u području suzbijanja diskriminacije i jednakih mogućnosti.

10) Nastaviti u potpunosti surađivati s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

Hrvatska nastavlja surađivati s MKSJ-om.


Pravda, sloboda i sigurnost

Prioritetna mjera  gdje Hrvatska treba dovršiti i donijeti migracijsku strategiju koja jasno definira mjere za uključivanje najranjivijih skupina migranata jest provedena. Migracijsku strategiju („Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013.– 2015.“), koja jasno definira mjere za uključivanje najranjivijih skupina migranata, Sabor je donio u veljači 2013. godine. Usklađivanje zakonodavstva vezano za migracije, azil, viznu politiku , vanjske granice i Schengen gotovo je završeno.
Provedba prioritetne mjere dovršenja izgradnje graničnih prijelaza u neumskom koridoru, očekuje se uskoro. Radovi na izgradnji graničnih prijelaza u neumskom koridoru (Klek i Zaton Doli) znatno su se ubrzali. Bliže se kraju i trebali bi biti potpuno u funkciji do datuma pristupanja.
Prioritetna mjera ostvarivanja utvrđenog cilja zapošljavanja službenika granične policije za 2012. godinu provedena je. Ostvareno je zapošljavanje 467 službenika granične policije te je tako ostvaren cilj Republike Hrvatske za 2012. godinu.
Prioritetna mjera dovršenja donošenja donosnih podzakonskih propisa kako bi se osigurala provedba Zakona o policiji jest provedena. Tijekom 2012. godine doneseno je svih 36 podzakonskih propisa, a oni se primjenjuju od 1. siječnja 2013. godine. Pravni okvir za potpunu provedbu zakona o policiji jest, dakle, uspostavljen.
Ostvareni rezultati za borbu protiv organiziranog kriminala i dalje se razvijaju; prijavljeni su novi slučajevi, uključujući trgovinu drogama, kao i zloporabu europskih fondova.


 Ostala poglavlja pravne stečevine i gospodarska pitanja

Hrvatska ispunjava obveze i zahtjeve koji proizlaze iz pristupnih pregovora te će biti sposobna provesti pravnu stečevinu od datuma pristupanja EU.

U području poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatska je dovršila pravni okvir za izravna plaćanja za 2013. godinu. U području sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ubrzana je izgradnja i opremanje sedam graničnih inspekcijskih postaja (GIP-ova). Zatim, u području ribarstva, usklađivanje zakonodavstva i provedba pravne stečevine u dijelu koji se odnosi na upravljanje flotom i resursima bliži se kraju, kao i strukturne mjere i izrada nacionalnih planova upravljanja. Vezano za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, Hrvatska je uspjela dokazati da ispunjava uvjete za odricanje od ex-ante kontrola za sve komponente IPA-e. U odnosu na okoliš i klimatske promjene, administrativne sposobnosti su ojačane. Kada je riječ o okolišu, bliži se dovršenje usklađivanja zakonodavstva i provedbe. Nadalje, prioritetna mjera povećanja sposobnosti prevođenja i redakture pravne stečevine kako bi se taj posao mogao završiti na vrijeme prije pristupanja je provedena. Hrvatska je znatno povećala dinamiku prevođenja i redakture pravne stečevine zahvaljujući boljoj unutarnjoj organizaciji, dodatnom osoblju i potpori institucija EU-a. Broj prevedenih i revidiranih stranica povećan je na više od 118.000 stranica (13. ožujka).

Komisija pozdravlja potpisivanje Memoranduma o suglasnosti između Hrvatske i Slovenije u ožujku 2013. godine, koji utvrđuje međusobno prihvatljivo rješenje pitanja prenesene štednje u stranoj valuti Ljubljanske banke u Hrvatskoj.

Komentari su zatvoreni.