Članstvo

Članstvo u Centru je dobrovoljno za sve građane koji prihvaćaju djelovanja i ciljeve Centra. Članom Centra mogu postati svi hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, zainteresirane za rad i/ili pružanje pomoći u radu. Svi članovi se upisuju u registar članova koji vodi Tajnik Centra. Članstvo u Centru može biti pasivno, aktivno i počasno.

PASIVNO ČLANSTVO
Pasivni član Centra je ona osoba koja podupire ciljeve i načela Centra, no nije u mogućnosti aktivno se uključiti u rad Centra. Pasivni članovi sudjeluju u radu Centra i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Centra, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Centra i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na Skupštinama Centra samo u svojstvu promatrača.
Za pristupanje u pasivno članstvo potrebno je Pristupnicu i kopiju uplatnice poslati poštom na adresu Centra, Ante Jakšića  10, 10 000 Zagreb ili osobno predati Tajniku Centra na ruke. Također, moguće je ispunjenu pristupnicu i uplatnicu skenirati te poslati na e-mail adresu: cedior.zagreb@gmail.com.

AKTIVNO ČLANSTVO
Aktivni član Centra je ona osoba koja u potpunosti prihvaća ciljeve Centra i to potvrđuje predanim radom. Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupština Centra, donositi odluke i biti birani na rukovodeće položaje. Kandidat za prijem u aktivno članstvo mora barem godinu dana biti pasivni član Centra. Prilikom upućivanja zahtjeva za aktivnim članstvom, kandidat je dužan podnijeti pismenu molbu, kratku biografiju te preporuku jednog aktivnog člana Centra. Odluku o primanju u aktivno članstvo donosi Predsjednik Centra. Predsjednik Centra iznimno može donijeti odluku o primanju kandidata u aktivno članstvo i mimo pravila o vremenskom periodu trajanja pasivnog članstva ukoliko je to od posebnog interesa za Centar. O primanju u članstvo Centra, osoba će biti obaviještena u roku od 30 dana, usmenim ili pismenim putem. Protiv odluke o odbijanju primanja u članstvo zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini Centra u roku od 15 dana. Odluku Skupština donosi na svom sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

POČASNO ČLANSTVO
Počasnim članom Centra može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Centra. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Centra. Odluku o tome donosi Skupština.
Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo donositi odluke vezane za rad Centra, birati ili biti biran u tijela Centra.